Buget Bilant Contracte cu C.J.A.S. SIBIU Contracte Achizitii Publice Consum medicamente Cheltuieli cu servicii medicale si nemedicale externalizate
2005
2006
2007
2008
2009 2009 2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012 2012 2012 2012
2013 2013 2013 2013 2013
2014 2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015 2015
2016 2016 2016 2016 2016
2017 2017 2017 2017
2018 2018 2018 2018
2019 2019 2019 2019
2020 2020 2020 2020
2021 2021 2021 2021