Pacienții au o serie de drepturi, stipulate în legislația în vigoare (Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare – Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1410/2016).

Drepturile pacientilor

Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la
modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale
propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile
prezentate de către medic i-ar cauza suferință. Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, doar cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia. În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar. În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere. În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate constituită conform legii.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor
produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical
clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale. Monitorizarea video este necesară pentru sporirea gradului de siguranță a pacienților.

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatoriu. Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului. Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei. Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență apărute în situații extreme.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de
sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective (servicii cu plată).

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.

După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

 

Obligațiile pacienților

Pacienții au obligația să pună la dispoziția personalului medical toate documentele referitoare la
identitatea persoanei și cele doveditoare a calității de asigurat. Este obligația pacienților să asigure toate documentele necesare pentru internare, în conformitate cu prevederile legale.

În absența documentelor complete, internarea va fi refuzată în absența unei urgențe prezente,
chiar dacă există o programare prealabilă; în cazul unei urgențe psihiatrice, pacienții se vor prezenta la Camera de gardă în vederea evaluării și luării deciziilor care se impun.

Odată internați în spital, pacienții au obligația să respecte și să păstreze ordinea și curățenia.

Pacienții au obligația să denote decență în limbaj, comportament și vestimentație.

Pacienții au obligația să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical.

Pacienții nu vor provoca neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți.

Pacienții au obligația să mențină un nivel corespunzător al igienei personale.

În cazul pacienților care nu își pot menține singuri igiena, personalul spitalului îi va ajuta.

Pe durata prezenței în spital, fumatul este strict interzis pe întreg teritoriul instituției, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3.

De asemenea, consumul de băuturi alcoolice sau medicamente, altele decât cele recomandate de medicul curant este strict interzis.

Orice fel de activități comerciale sunt strict interzise pe teritoriul spitalului.

Pacienții au obligația să folosească containerele de deșeuri strict în conformitate cu destinația inscripționată pe acestea. Ei au obligația să respecte regimul selectiv de colectare a deșeurilor (periculoase și nepericuloase).

Pacienții au obligația să respecte circuitele de internare și externare, precum și circuitele interne ale spitalului.

Pacienții au obligația să evite risipa de apă și energie electrică.

Pacienții au obligația să păstreze și să utilizeze în bune condiții mobilierul, lenjeria, obiectele sanitare și alte bunuri aflate în patrimoniul unității.

În cazul în care prin nerespectarea obligațiilor prevăzute anterior se cauzează un prejudiciu material unității sanitare, pacientul și/sau aparținătorul în cauză va fi obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de refacerea sau remedierea patrimoniului distrus.

Este interzisă părăsirea spitalului fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care pacientul are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat.

Pacienților le este interzis să folosească pe durata internării consumatori electrici fără aprobarea medicilor şefi de secţie;

Pacienții nu vor lăsa bunuri de valoare nesupravegheate în saloane atunci când părăsesc salonul (exemplu telefoane mobile, bani etc.).

Pacienților li se interzice să păstreze asupra lor obiecte de valoare pe durata internării (bijuterii, ceasuri, bani etc.); orice asemenea obiecte vor fi predate la internare familiei.

În spital este interzisă păstrarea articolelor de vestimentație personală a pacienților în alte locuri decât cele special amenajate. La externare este obligatorie restituirea tuturor bunurilor care au fost primite de pacient la internare.

Pacienții au obligația de a anunța aparținătorii despre programul de vizite al spitalului.

Intrarea aparținătorilor pe secție este strict interzisă în afara programului de vizite. Intrarea aparținătorilor pe secție în timpul programului de vizită se va realiza strict în conformitate cu prevederile menționate în acest ghid.

Nici pacienții, nici aparținătorii nu au voie să fotografieze sau să filmeze în incinta spitalului.

Pacienții au obligația să aducă la cunoștința conducerii eventualele nemulțumiri.

Durata spitalizării este decisă exclusiv de către medicul curant și medicul șef al secției, în funcție de situația medicală a pacienților.

Pacientul se obligă să respecte regulile afișate de prevenire și intervenție în cazul incendiilor și calamităților și circuitul de evacuare afișat, iar în cazul declanșării acestora să respecte indicațiile personalului unității (Legea 307/2006).